חסדי השם עלינו

בכל מהלך חיינו ,בכל צעד קטן או גדול בדרכינו
אנו רואים את חסדי השם עלינו!!!
איך השם יתברך שמרחם משגיח ורואה שומר ועוזר ....

עוטף אותנו בחיבוק חם ואוהב כל אחת
שזוהי ההשגחה הפרטית שעליה צריך להודות....
שזה חסדי השם!!!!

יום שלישי, 8 במאי 2012

הבלוג "גן של החיים הטובים" נפתח בחסדיו יתברך 
אפשר להתחיל לחפש בגוגל
נ נח נחמ נחמן מאומן

יש קישור בצד.....

יום שני, 30 באפריל 2012

"בספירה אנו עוסקין לתקן הדמים על יד הדמימה והשתיקה,
          ששומע חרפתו ושותק,שזה עקר התשובה."


וזה בחינת העומר שעורים,שהוא מאכל בהמה,שאין לה בחינת דיבור,כי זה עיקר התשובה,כשמתביש לפניו יתברך ועושה עצמו כבהמה שאינה מדברת,כי אין לו פה לדבר ולא מצח להרים ראש מחמת בושה...............................
"בשבועות אז נמשך עקר הדעת והמוחין שמאיר משה רבינו
לכלל ישראל,להודיעם כי ה' הוא האלוקים,
שזה בחינת קבל התורה בשבועות,שאז נתגלה הדעת הזה בשלמות,
בבחינת "ואתה הראת לדעת"....
(המשך...אוצר היראה -עט')

סוף כל סוף  רבינו מאיר לנו קצת דעת.................

יום ראשון, 29 באפריל 2012

"הספירה הוא בבחינת קשר המרכבה,בחינת תיקון המשפט,
                        שרשב"י עסק בזה."
(אוצר היראה תשובת השנה כרך ד' פסח ספירה ושבועות -נט')
"
" על ידי שאין אהבה ורעות בין ישראל ואינם דנים זה את זה לכף זכות,על ידי זה הוא גם כן בחינת פגם המשפט.
ועל כן מתו תלמידי רבי עקיבא,על ידי שלא היה אהבה ביניהם,ומתו בימי הספירה דיקא,שאז עוסקים בתיקון המשפט ורשב"י היה התיקון שלהם,ואמר:אנן בחביבותא תליא,הינו  לתקן האהבה הקדושה הבאה מבחינת המרכבה הקדושה...."
"....קורין מעשה המרכבה בשבועות...."    "קורין רןת בשבועות,שמתחיל בפגם המשפט,ומסיים בלידת דוד משיח,שעל ידו יהיה עקר גמר תיקון המשפט....ואז יתתקנו הכסאות למשפט וקשר המרכבה בשלמות".

אשרינו לגמרייייייייייייייייייייייי!!!!

יום שני, 16 באפריל 2012

בקרוב.......
בלוג במיוחד בשבילכן!
אשמח לקבל הצעות לנושאי הבלוג
הערות והארות רעיונות וסתם ככה שיחת חברות דקדושה...
אני נמצאת במייל.........
אוהבת אותכן לעד!!!!!!!

יום ראשון, 15 באפריל 2012

איך ממתיקין את הכוח המכריח??? (אבי הנחל חלק ב' מכתב א')
(שיש בני אדם בעלי מחלוקת של ידי דיבורם ומעשיהם,
שהם מרבים בחוכמות של הבל בכמה מיני לשונות של שקר וערמומיות
ומתלבשים עצמם במצוות וחסידות כאילו הם רוצים בתקנתו,
על ידי זה הם מונעים ומפסיקים בכמה וכמה מניעות
מלהתקרב להצדיק האמת ולהתורה ולדרך האמת!)
"...הצדיק האמת הוא בחינת עפר וכל הדברים עומדים עליו, ויש לו כוח המושך להמשיך כל הדברים אליו,כי זה הצדיק הוא רק יחיד בעולם שהוא יסוד עולם שכל הדברים נמשכים ממנו, כי זה הצדיק הוא ענו ושפל ומשים עצמו כעפר בבחינת "ואנכי עפר ואפר"ועל כן הוא יסוד עולם, הינו בחינת עפר שכל הדברים הם עליו. והינה היה ראוי שימשכו כל בני אדם לזה הצדיק שהוא בחינת עפר שיש לו כוח המושך,אך על ידי כוח המכריח מפסיקין ומרחיקין ממנו,הינו שיש בני אדם בעלי מחלוקת של ידי דבורם ומעשיהם,שהם מרבים בדברי חוכמות של הבל בכמה מיני לשונות של שקר וערמומיות ומתלבשים עצמם במצוות וחסידות כאילו הם רוצים בתקנתו,על ידי זה הם מונעים ומפסיקים בכמה וכמה מניעות מלהתקרב לצדיק האמת ולהתורה ולדרך האמת. ואי אפשר לבאר עוצם ריבוי דרכי דבריהם הרעים אשר באים בשליחות הבעל דבר להכריח ולמנוע ולהפסיק  ולהרחיק לגמרי את ההולך ישר מלהתקרב לה' יתברך ותורתו,ומלהיות נמשך אחר הצדיק האמת שהוא בחינת עפר.
אולם הכוח המכריח המפסיק הזה בהכרח שיופסק ויתבטל,ואז בסור המכריח,ישוב ויתקרב במהירות גדול אל הצדיק האמת שיש לו כוח המושך להמשיך אלוקותו יתברך למטה ולהמשיך כל ישראל וכל העולם והעולמות לה' יתברך.
כוח המכריח המפסיק הוא בחינת בהמה,העדר הדעת,ועיקר המתקתו הוא על ידי זה בעצמו,שידע האדם על כל פנים שאין לו שום דעת ויעשה עצמו כבהמה.כי עיקר כוחם של המונעים.....על ידי חוכמות שהכסיל רוצה להתחכם,....חכמים גדולים......נזכה לדעת האמת שאין לנו שום דעת-כבהמה,ונבטל עצמינו לגמרי ונכיר שפלותינו באמת,אז נזכה להכיר גדולת הצדיק האמת  ולהתקרב  ולהמשך אליו עי ידי כוח המושך".

יום שלישי, 10 באפריל 2012

מכתב קט'
ב"ה חול המועד פה-סח תש"ל.

לכבוד חמדת לבי...................
עלינו לברך ברכת שהחינו בשמחה רבה ונעימה בלי שיעור, ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם
שהחינו וקימנו והגיענו לזמן הזה.אשר זכה להוציא לפעול תשוקתו ותאותו הגדולה,
לרחם על ישראל בהדפסת הספר 'אבי הנחל',שנולד  מאהבה......
דע ,כי הקשר שלנו והספר הקדוש 'אבי הנחל' עושים פעולות גדולות בעולם,
כי על ידי זה הרבה נפשות נתקרבו להנחל הנובע ועשה אותם לאנשים כשרים אמיתיים,
אשרי להם.

אוהבך הנאמן הדורש שלומך וטובתך המצפה תמיד לישועתך בזה ובבא.
                                                                                                ישראל דב אודסראיזה ספר מדהים 'אבי הנחל' ....זוכים להיות כשרים על ידו לא רק בפסח אלא בכל השנה כולה!
                                 אשרינו!!!!!!!!!!

יום שני, 26 במרץ 2012

 למה תפילתינו אינה פועלת פעולתה בשלימות?
"תפילתו יקרה וחשובה מאד מאד לפני ה' יתברך
ופותחת כל תרעין וכו',אבל אף על פי כן
אין לה כוח לפעול פעולתה בשלמות מחמת תוקף הדינים
שהוא בחינת מוחין דקטנות,כי הוא עני מן הדעת (מבואר במכתב)
על כן עיקר ישועתו על ידי הצדיק הגדול האמיתי....
................אסור ליאש עצמו....."
(מכתב מ' חלק ב' אבי הנחל)
"...צריך להגדיל השכל ולהעמיק מחשבתו ולהיות שכל שט ופורח ומעופף
בתוך קדושת הדעת של הצדיק שהוא עיקר התיקון.
עיקר קבלת המוחין והדעת שהוא גדר האדם,הוא לזכות להסתכל היטב
על אור השכל והחוכמה שיש בכל דבר ולהתקרב על ידי זה לה' יתברך ולהכיר אותו
ולעבדו יתברך על ידי כל הדברים שבעולם, ולהכניע ולבטל הכסילות
והבהמיות של חכמות חיצוניות ופילוסופיא וכלל התאוות והמידות רעות
שהם רוח שטות ושיגעון ומעשה בהמה ממש הנמשך מבחינת מלכות הרשעה.
לפעמים מתנכל הבעל דבר והסטרא אחרא ומעקם ליבו
בבחינת מוחין דקטנות ורוצה להרחיקו על ידי זה מה' יתברך,
דהינו שאומר בליבו, וכי ראוי אני שיעשה ה' יתברך לי ניסים כאלה,
הלא אני יודע חטאי ופשעי המרובים,ומחמת זה אינו מאמין בדברי הצדיק הרוצה לגאלו
ולהשיבו באמת לה' יתברך. כמו שראינו כמה וכמה שנתרחקו על ידי זה,
מחמת שהם יודעים ליכלוכם וטינופם בעוונות,רחמנא ליצלן,
ואינם מאמינים בכוח הצדיק שאפשר לגאלם,ובפרט כשבא עליהם יסורים
ומרירות בגשמיות ורוחניות הם אומרים בנפשם,הלא אני רואה שאין ה' יתברך רוצה לקרבני,
כי בודאי אי אפשר לקרב פגום כמוני.
כשה' יתברך רוצה לרחם על האדם ולהושיעו,עיקר ישועתו על ידי הצדיק האמיתי
הגדול במעלה מאד שהוא בחינת דוד משיח, שהוא ממתיק כל המוחין דקטנות
ותכלית קטנות דקטנות עד קצה האחרון עד אין תכלית, הכל הוא ממתיק בשרשו
העליון הגבוה ונורא מאוד, משורש העליון של כל המוחין שהוא בחינת 'אין',
שהוא למעלה מכל המוחין דגדלות וקטנות ששם כולא חד והכל נמתק שם.
וצדיק הזה דייקא הוא יכול לעזור ולהושיע את כל הדלים והשפלים שבעולם
כמו שכתוב"יחוס על דל ואביון ונפשות אביונים יושיע".
 ועיקר העניות והדלות הוא העניות מדעת התורה והמצוות,שהוא רחוק מה' יתברך חס ושלום,
וכשזה העני במעשים רואה פחיתותו ושפלותו,בפרט כשמרגיש חובותיו
שהוא חייב לה' יתברך על ידי עוונותיו ופשעיו הרבים,כשהוא מתחיל להתמרמר
לפני ה' יתברך בלב נשבר ונדכא מאד ומפרש צערו ושיחתו לפני ה',
בודאי תפילתו יקרה וחשובה מאד מאד לפני ה' יתברך ופותחת כל תרעין וכו',
אבל אף על פי כן עדין אין לה כוח לפעול את פעולתה בשלמות
מחמת תוקף הדינים שהוא בחינת מוחין דקטנות,כי הוא עני מן הדעת,
ועל כן עיקר ישועתו על ידי הצדיק הגדול האמיתי שהוא בחינת משיח 
 שהוא משתף עצמו עם אלו העניים אף על פי שפגמו מאד ועשו מה שעשו,
ואף על פי כן רחמיו מתגברים עליהם והוא מוריד עצמו אליהם ועושה עצמו כמותם וגרוע מהם,
כי הוא ענו מכל האדם אשר על פני האדמה ואף על פי כן אינו נופל למוחין דקטנות חס ושלום,
שזהו בחינת תכלית שלמות הענוה של בחינת משה משיח שאין אנו יכולים  להבין זאת.
הצדיק בתוקף קדושתו וחוכמתו הנשגבה והנוראה,הוא מסלק הכל ומתנהג עצמו בתמימות ופשיטות.
אסור ליאש עצמו,רק לחפש אחר הקדושה בכל עת, ואפילו אם נדמה לו
שכפי מה שיודע בנפשו נגעי לבבו ומכאוביו-רחוק מאד עד שישיג את הקדושה,
אף על פי כן הוא יעשה אל שלו ויחפש אחריה בכל כוחו.ואפילו אם נדמה לו
שגם אחר החיפוש זה כמה וכמה שנים ולא מצא עדין ולא השיג עדין שום מדרגת הקדושה כלל,
אף על פי כן יחפש עוד ועוד, עד שאם האדם חזק בזה כאמת כל ימי חייו,
ה' יתברך מרחם עליו ומסיע ועוזר לו למעלה מדרך הטבע ושכל אנושי לגמרי,
עד שזוכה לעבור על הכל בשלום ולגמור הדבר ולהוציא הקדושה מהקליפה".   אמןןןןןןןןןןן!!!!


יהי רצון מלפניך השם אלוקי ואלוקי אבותי אלוהי כל הצדיקים 
שנזכה להאמין שיש בכוחו של צדיקינו הגדול במעלה  רבינו נחמן בן פיגא,לגאול אותנו ולהושיע אותנו ולא ניפול למוחין דקטנות  בגלל חטאינו המרובים ונאמין שהשם רוצה אותנו קרובים אליו ושלא ניהיה עניים מן הדעת אלא אדרבה נזכה לדעת דקדושה דעת של רבינו  הקדוש בזכות התקרבות לתורה ולמצוות ונזכה להחזיק חזק בדעתינו להשיג את הקדושה ולחפש אחריה עד שנזכה שתפילתינו תפעל בשלמות ונזכה להוציא הקדושה מהקליפה .....וכל מה שהיא בלעה!

יום ראשון, 25 במרץ 2012

     סוף כל סוף הצלחתי לשים את סבא בכל סרגל הוידיאו
                    הנה ........................
                     

                                      תודה לגמבה הפקות ולכל השאר 

יום שני, 5 במרץ 2012

"עמלק הוא בחינת שיכחה..." (סעיף י')
עיקר הכנעת קליפת עמלק ועיקר מלחמתינו עימו עכשיו
הוא רק על ידי הזכירה,שזה
בחינת  "זכור את אשר עשה לך עמלק "... (סעיף יט')
כי צריך לזכור היטב שיש קליפת עמלק בעולם שאורב על האדם לעקור אותו משני העולמות חס ושלום,.................................................
"העיקר הוא הזיכרון,כי כל זמן שזוכר שיש אבדות
ומבקש וחותר לחפש אחריהם.....
בוודאי יהיו נמצאין כל האבדות ויתתקן הכל"
(אוצר היראה חלק ד סעיף יא)
"עיקר כל האבדות,הינו ניצוצות הקדושה הנדחין והנאבדים חס ושלום.
......................
נקודה טובה שבנו מכניעה את עמלק
(אוצר היראה חלק ד' סעיף  א)
עיקר התגברות עמלק הוא להפיל החלושי כוח שבישראל,כאילו אין להם עוד תקוה חס ושלום.
אבל שזוכין למצוא בעצמו הנקודה הטובה אפילו בעת נפילתו חס ושלום,על ידי זה נכנע עמלק.
מי אתה בכלל?-עמלק?
(אוצר היראה חלק ד'  מהדורא בתרא סעיף ד')
"עמלק היה פילוסוף ומחקר וכופר בעיקר,ומשם נמשך דעת הפילוסופים הכופרים בכל התורה,
ואומרים שעיקר השגת התכלית הוא ע"י הפילוסופיה והחקירות,ומחציפים פניהם כל כך
 עד שאפילו מצות מעשיות שבתורה מפרשים רק על שכליות וחוכמות שלהם,וכופרים בפשוטו לגמרי.
וכל זה הוא מבחינת עמלק, שהוא האבן נגף שיש בכל חוכמה מהשבע חוכמות, שעל ידי זה מי שנכנס לאלו החוכמות
יוכל להחליק ולפול,חס ושלום ע"י האבן נגף הנ"ל.והכנעתו הוא על ידי אמונה שלמה ומצות מעשיות
ועבודת השם בפשיטות ובתמימות גמור,בלי שום חוכמות,והעיקר על ידי עבודת התפילה,
כי התפילה משנה הטבע,ונתבטלין ממילא החוכמות והחקירות שהם הולכים על פי הטבע,
וזה עיקר התכלית אצלנו,שתיהיה התפילה נכללת באחדותו יתברך,
בבחינת"הוא תהילתך והוא אלוקיך"."
מי ש מי ש מיש מיש מיש נכנס אדר...........
חג פורים שמח ישועות גדולות-זה בטוח!!!!!
נ נח נחמ נחמן מאומן!!!!!!!!!!!!

יום שלישי, 14 בפברואר 2012

"הטוב שלנו..בחושך הזה..ממש כתרנגול המנקר באשפה.."
(מתוך אב"י הנחל מכתב כה')
"הטוב שלנו עתה בעיתים הללו בחושך הזה הוא ממש כתנרנגול המנקר באשפה,
שמתוך האשפה הוא מוציא איזה חצי גרעין של שעורים או חיטים וכיוצא בזה,
וחוזר ומחפש כל היום עד שמוצא בכל פעם איזה חלק מפירור לחם המוטל באשפה
ובזה מחיה את עצמו. וה' יתברך ברחמיו העצומים מבקש מישראל עם קרובו שעל כל פנים יחיה עצמו במעט הטוב שהוא,
רק כתרנגול המנקר באשפה,שגם זה יקר בעיניו יתברך והוא מצרפו לחשבון גדול.
היצר הרע מעורר  את האדם בכל פעם לשטותיו והבליו כאילו הם חדשים עכשו,
ועצות התורה הנפלאים הוא רוצה שיתישנו כאילו הם ישנים חס ושלום,ובאמת הוא להפך,
כי התאוות והשטותים והבילבולים הם ישנים מכבר,כי אין כל חדש תחת השמש,אבל למעלה מהשמש שהוא התורה,
שם יש חדשות לגמרי בכל עת,כי עצות התורה עמוקים מאד והם מתחדשים בכל פעם.
ועל כן צריכין להתחזק מחדש בכל פעם, ובכל יום ויום יהיו בעיניך כחדשים,וכל זה זוכין על ידי הצדיק האמת.
הריני מסיתו ומזרזו ומחזקו להתגבר ולהתקרב ולהתקשר לאור הצדיק ולקבל דבריו החיים והקימים לעד
טרם שיפרח היום ונסו הצללים."
אין אין על סבאאאאאאאאאאא! תודה על כל החיזוקים בלעדיך כבר היינו נופלים..... חסדי השם! ממש!