חסדי השם עלינו

בכל מהלך חיינו ,בכל צעד קטן או גדול בדרכינו
אנו רואים את חסדי השם עלינו!!!
איך השם יתברך שמרחם משגיח ורואה שומר ועוזר ....

עוטף אותנו בחיבוק חם ואוהב כל אחת
שזוהי ההשגחה הפרטית שעליה צריך להודות....
שזה חסדי השם!!!!

יום שני, 26 במרץ 2012

 למה תפילתינו אינה פועלת פעולתה בשלימות?
"תפילתו יקרה וחשובה מאד מאד לפני ה' יתברך
ופותחת כל תרעין וכו',אבל אף על פי כן
אין לה כוח לפעול פעולתה בשלמות מחמת תוקף הדינים
שהוא בחינת מוחין דקטנות,כי הוא עני מן הדעת (מבואר במכתב)
על כן עיקר ישועתו על ידי הצדיק הגדול האמיתי....
................אסור ליאש עצמו....."
(מכתב מ' חלק ב' אבי הנחל)
"...צריך להגדיל השכל ולהעמיק מחשבתו ולהיות שכל שט ופורח ומעופף
בתוך קדושת הדעת של הצדיק שהוא עיקר התיקון.
עיקר קבלת המוחין והדעת שהוא גדר האדם,הוא לזכות להסתכל היטב
על אור השכל והחוכמה שיש בכל דבר ולהתקרב על ידי זה לה' יתברך ולהכיר אותו
ולעבדו יתברך על ידי כל הדברים שבעולם, ולהכניע ולבטל הכסילות
והבהמיות של חכמות חיצוניות ופילוסופיא וכלל התאוות והמידות רעות
שהם רוח שטות ושיגעון ומעשה בהמה ממש הנמשך מבחינת מלכות הרשעה.
לפעמים מתנכל הבעל דבר והסטרא אחרא ומעקם ליבו
בבחינת מוחין דקטנות ורוצה להרחיקו על ידי זה מה' יתברך,
דהינו שאומר בליבו, וכי ראוי אני שיעשה ה' יתברך לי ניסים כאלה,
הלא אני יודע חטאי ופשעי המרובים,ומחמת זה אינו מאמין בדברי הצדיק הרוצה לגאלו
ולהשיבו באמת לה' יתברך. כמו שראינו כמה וכמה שנתרחקו על ידי זה,
מחמת שהם יודעים ליכלוכם וטינופם בעוונות,רחמנא ליצלן,
ואינם מאמינים בכוח הצדיק שאפשר לגאלם,ובפרט כשבא עליהם יסורים
ומרירות בגשמיות ורוחניות הם אומרים בנפשם,הלא אני רואה שאין ה' יתברך רוצה לקרבני,
כי בודאי אי אפשר לקרב פגום כמוני.
כשה' יתברך רוצה לרחם על האדם ולהושיעו,עיקר ישועתו על ידי הצדיק האמיתי
הגדול במעלה מאד שהוא בחינת דוד משיח, שהוא ממתיק כל המוחין דקטנות
ותכלית קטנות דקטנות עד קצה האחרון עד אין תכלית, הכל הוא ממתיק בשרשו
העליון הגבוה ונורא מאוד, משורש העליון של כל המוחין שהוא בחינת 'אין',
שהוא למעלה מכל המוחין דגדלות וקטנות ששם כולא חד והכל נמתק שם.
וצדיק הזה דייקא הוא יכול לעזור ולהושיע את כל הדלים והשפלים שבעולם
כמו שכתוב"יחוס על דל ואביון ונפשות אביונים יושיע".
 ועיקר העניות והדלות הוא העניות מדעת התורה והמצוות,שהוא רחוק מה' יתברך חס ושלום,
וכשזה העני במעשים רואה פחיתותו ושפלותו,בפרט כשמרגיש חובותיו
שהוא חייב לה' יתברך על ידי עוונותיו ופשעיו הרבים,כשהוא מתחיל להתמרמר
לפני ה' יתברך בלב נשבר ונדכא מאד ומפרש צערו ושיחתו לפני ה',
בודאי תפילתו יקרה וחשובה מאד מאד לפני ה' יתברך ופותחת כל תרעין וכו',
אבל אף על פי כן עדין אין לה כוח לפעול את פעולתה בשלמות
מחמת תוקף הדינים שהוא בחינת מוחין דקטנות,כי הוא עני מן הדעת,
ועל כן עיקר ישועתו על ידי הצדיק הגדול האמיתי שהוא בחינת משיח 
 שהוא משתף עצמו עם אלו העניים אף על פי שפגמו מאד ועשו מה שעשו,
ואף על פי כן רחמיו מתגברים עליהם והוא מוריד עצמו אליהם ועושה עצמו כמותם וגרוע מהם,
כי הוא ענו מכל האדם אשר על פני האדמה ואף על פי כן אינו נופל למוחין דקטנות חס ושלום,
שזהו בחינת תכלית שלמות הענוה של בחינת משה משיח שאין אנו יכולים  להבין זאת.
הצדיק בתוקף קדושתו וחוכמתו הנשגבה והנוראה,הוא מסלק הכל ומתנהג עצמו בתמימות ופשיטות.
אסור ליאש עצמו,רק לחפש אחר הקדושה בכל עת, ואפילו אם נדמה לו
שכפי מה שיודע בנפשו נגעי לבבו ומכאוביו-רחוק מאד עד שישיג את הקדושה,
אף על פי כן הוא יעשה אל שלו ויחפש אחריה בכל כוחו.ואפילו אם נדמה לו
שגם אחר החיפוש זה כמה וכמה שנים ולא מצא עדין ולא השיג עדין שום מדרגת הקדושה כלל,
אף על פי כן יחפש עוד ועוד, עד שאם האדם חזק בזה כאמת כל ימי חייו,
ה' יתברך מרחם עליו ומסיע ועוזר לו למעלה מדרך הטבע ושכל אנושי לגמרי,
עד שזוכה לעבור על הכל בשלום ולגמור הדבר ולהוציא הקדושה מהקליפה".   אמןןןןןןןןןןן!!!!


יהי רצון מלפניך השם אלוקי ואלוקי אבותי אלוהי כל הצדיקים 
שנזכה להאמין שיש בכוחו של צדיקינו הגדול במעלה  רבינו נחמן בן פיגא,לגאול אותנו ולהושיע אותנו ולא ניפול למוחין דקטנות  בגלל חטאינו המרובים ונאמין שהשם רוצה אותנו קרובים אליו ושלא ניהיה עניים מן הדעת אלא אדרבה נזכה לדעת דקדושה דעת של רבינו  הקדוש בזכות התקרבות לתורה ולמצוות ונזכה להחזיק חזק בדעתינו להשיג את הקדושה ולחפש אחריה עד שנזכה שתפילתינו תפעל בשלמות ונזכה להוציא הקדושה מהקליפה .....וכל מה שהיא בלעה!