חסדי השם עלינו

בכל מהלך חיינו ,בכל צעד קטן או גדול בדרכינו
אנו רואים את חסדי השם עלינו!!!
איך השם יתברך שמרחם משגיח ורואה שומר ועוזר ....

עוטף אותנו בחיבוק חם ואוהב כל אחת
שזוהי ההשגחה הפרטית שעליה צריך להודות....
שזה חסדי השם!!!!

יום ראשון, 22 בינואר 2012

אמרו רבותינו ז"ל:"אל תאמין בעצמך עד יום מותך"
פרשת וארא המשך פסוק יג'
"ואל תאמין בעצמך עד יום מותך,על כן צריכין תמיד לצעוק אל ה' ולסלק ולהשליך מאיתו
כל החוכמות שמהם כל הבילבולים רק לילך באמת ובתמימות ואז לעולם לא ימוט
כי צעקה ותפילות ותחינות ובקשות מועילים תמיד יהיה איך שיהיה.".
                      זכיינו להתבטל לפניך!
"...כל המכות והיסורין שהביא הקב"ה על המצרים הכל היה
         מבחינת יראות הנפולות שמשם כל הצרות והדינים ר"ל.
וה' יתברך שולח על האדם פחדים של יסורים ומכות וכיוצא
כדי שיתבונן על ידי זה אליו יתברך כדי שיעלה כל היראות נפולות
 לשורשן דהיינו ליראה אותו יתברך.
.......והמצריים שהיו קשי עורף ולא רצו להכניע עצמן ליראתו
יתברך על כן הביא עליהם ה' יתברך בכל פעם מכות...."
בפרשת וארא ספר שמות ליקוטי הלכות יורה דעה-הלכות בכור בהמה טהורה ד'-אות ג'
על פסוק ל' "ואתה ועבדיך ידעתי כי טרם תיראון מפני ה' אלוקים"-
"כל עיקר בריאת העולם היה בשביל לגלות יראתו ומלכותו......."
....."ופרעה כשלא רצה להכניע  את עצמו ולקבל עול יראתו על ידי האותות והמופתים"....
"ובישראל כתיב וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה ה' במצרים וייראו העם את ה':
כי כל המכות והיסורין שהביא הקב"ה על המצרים הכל היה מבחינת יראות הנפולות שמשם כל הצרות והדינים ר"ל.
וה' יתברך שולח על האדם פחדים של יסורים ומכות וכיוצא כדי שיתבונן על ידי זה אליו יתברך
כדי שיעלה כל היראות הנפולות לשרשן דהיינו ליראה אותו יתברך. כמו שכתוב הכרתי גוים
נשמו פנותם אמרתי אך תיראו אותי תקחו מוסר וכו' והמצריים שהיו קשי עורף
ולא רצו להכניע עצמן ליראתו יתברך על כן הביא עליהם ה' יתברך בכל פעם מכות משונות
כדי לעוררם בכל פעם שידעו מי המכה אותם וייראו ממנו וישלחו את ישראל
והם הקשו את עורפם והכבידו ליבם ולא רצו להודות על האמת.
והביא עליהם על ידי זה בכל פעם עוד מכות רבות וגדולות.אבל לישראל היה טובה גדולה
כל זה כי על ידי כל מכה ומכה  שהביא ה' יתברך על המצרים וישראל ניצולו ממנה
הכירו בכל פעם אותו יתברך ביותר וקיבלו עליהם עול יראתו ומלכותו
כמו שכתוב וירא ישראל וכו' וייראו העם את ה'."
             לצעוק לאבא בכל פעם!
"הסטרא אחרא כשרואה שבא צדיק אמיתי בחינת משה
ורוצה להוציא איש הישראלי מגלות נפשו הוא מתגרה
ומתגבר עליו יותר ויותר...."(ממש שילוח הקן)
פרשת וארא ליקוטי הלכות יורה דעה- הלכות שילוח הקן-אות ו'
פסוק יג-"ויחזק לב פרעה":
כל מה שעבר על ישראל ביציאת מצרים...וכל המלחמות.........
עובר על כל אדם שרוצה לזכות לחיי עולם שבהכרח שיעבור עליו כמה מיני מלחמות בלי שיעור
ובכל עת שרוצה להתעורר ולהתחזק בעבודת ה' מתגברים בכל פעם יותר,ובפרט בהתחלה.
כמו שהיה ביציאת מצרים שתכף כשבא משה אל פרעה להוציא את ישראל התגרה בהם יותר
ואמר:תכבד העבודה וכו', כי הסטרא אחרא כשרואה שבא צדיק אמתי בחינת משה ורוצה
להוציא איש הישראלי מגלות נפשו הוא מתגרה ומתגבר עליו יותר ויותר ומכביד עליו עול העולם הזה.........
עד שקשה עליו לזוז ממקומו לשוב לה' יתברך,אבל דרך ישראל עם קדוש שהם
תופשין אמנות אבותיהם בידיהם ובכל פעם צועקים אל ה',ועל ידי זה הם מכניעים בכל פעם
פרעה וחילותיו שהם הסטרא אחרא וכיתותיהם
אבל אף על פי שמכניעים הם חוזרין ומתגברין בכל פעם וכן פעם אחר פעם כמה פעמים
כמו פרעה שבכל עת שבא עליו איזה מכה נכנע קצת,אבל אחר כך חזר והתגבר,
כמו שכתוב: ויחזק לב פרעה ויכבד את ליבו וכו' ואפילו אחר שהביא ה' יתברך עליו
כל העשר מכות והוכרח להוציא את ישראל ממצרים חזר וקיבץ כל חילותיו ורדף אחריהם,
וכמו כן ממש עובר על כל אדם"....